Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stipendi

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Stipendi partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
 3. Alle afwijkende bepalingen zijn slechts rechtsgeldig, indien en voor zover zij door Stipendi schriftelijk zijn vastgelegd.
 4. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Stipendi schriftelijk zijn aanvaard.

2. Offerte en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle schriftelijke offertes van Stipendi zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Stipendi gerechtigd het aanbod te wijzigen.
 2. Stipendi kan niet aan de offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 3. De prijzen zijn exclusief BTW, en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reis- en verblijfkosten.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige en/of vervolgopdrachten.
 5. Het aanbod is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Stipendi mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.
 6. Een overeenkomst komt pas tot stand indien Opdrachtgever en Stipendi de aanvaarding van het aanbod, ofwel de Opdrachtovereenkomst, beiden schriftelijk dan wel per e-mail ondertekend of bevestigd hebben.

3.    Medewerking door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal Stipendi steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Stipendi verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 3. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Stipendi bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.
 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het creëren en handhaven van een veilig arbeidsklimaat zodanig dat Stipendi wordt gevrijwaard, in zoverre als redelijkerwijs in verband met de aard van de werkzaamheden gevergd kan worden, van bedrijfsongevallen.

4.   Uitvoering

 1. Stipendi neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren conform de eisen van goed vakmanschap. 
 2. Stipendi zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van Opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Stipendi bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Stipendi het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Stipendi een redelijke termijn aan te zeggen waarbinnen Stipendi alsnog de werkzaamheden kan voltooien.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Stipendi de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.   Wijzigingen en meerwerk

 1. Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Stipendi is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Deze extra werkzaamheden zullen door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Stipendi.
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 5 lid 1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.
 4. Indien naar het oordeel van Stipendi een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen, is Stipendi bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.
 5. In afwijking van artikel 5 lid 4 zal Stipendi geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

6.   Honorarium

 1. Per opdracht wordt er in de Opdrachtbevestiging het voor de Opdracht geldende uurtarief vastgelegd.
 2. Het uurtarief is exclusief reis- en verblijfskosten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 3. Alle tarieven van Stipendi worden jaarlijks geïndexeerd. Deze tariefstijging zal vooraf, doch uiterlijk 1 december schriftelijk aan Opdrachtgever worden medegedeeld.
 4. Indien een eventuele wijziging van wet- en regelgeving, waaronder sociale en fiscale wetgeving, tot extra kosten voor Stipendi leidt, zullen deze kosten worden doorberekend in het tarief met ingang van het tijdstip van die wijzigingen en zijn dienovereenkomstig door Opdrachtgever verschuldigd.

7.   Prijs en betaling

 1. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Stipendi aan te wijzen bankrekening.
 2. Stipendi is gerechtigd periodiek te factureren.
 3. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Stipendi is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Heeft Opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Stipendi dan geeft Opdrachtgever dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Opdrachtgever heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien Opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard.
 5. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

8.   Termijnen

 1. Overschrijding van een overeengekomen (op)leveringstermijn geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van ‑ of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Stipendi schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en Stipendi ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

9.   Overmacht

 1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze overeenkomst verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van partijen worden daaronder begrepen.
 3. Partijen hebben ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat partijen hun verbintenis hadden moeten nakomen.
 4. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door partijen niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 5. In geval van overmacht wordt hetgeen dat reeds ingevolge de overeenkomst is gepresteerd naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens nog iets verschuldigd zijn.

10. Aansprakelijkheid

 1. Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Stipendi beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 2. De totale aansprakelijk van Stipendi wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.
 3. Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium.
 4. De aansprakelijkheid van Stipendi wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Stipendi onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Stipendi ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
 5. Stipendi is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Stipendi, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. 
 6. Buiten de in artikel 10 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op Stipendi geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens Opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
 7. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Stipendi niet binnen 1 jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

11. Annulering

 1. Stipendi behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Stipendi kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Stipendi de annulering schriftelijk aan Opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

12. Beëindiging

 1. (Tussentijdse) opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand. Over deze opzegtermijn dient het overeengekomen tarief te worden doorbetaald, vermenigvuldigd met het aantal van de in de Opdrachtovereenkomst overeengekomen uren, ongeacht of Stipendi gedurende de opzegtermijn (nog) voor Opdrachtgever werkzaam is.
 2. Stipendi heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien:
  – Opdrachtgever in staat van faillissement dreigt te raken c.q. is geraakt;
  – Opdrachtgever in surseance van betaling verkeert;
  – Opdrachtgever haar bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk staakt, of voornemens is daartoe;
  – Er executoriaal beslag wordt gelegd op goederen van Opdrachtgever of zij anderszins daartoe het vrije beheer verliest;
  – Er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of indien nakoming in redelijkheid niet van Stipendi kan worden verlangd;
  – Gedurende 2 maanden sprake is van een overmacht situatie.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van Stipendi op Opdrachtgever direct opeisbaar.

13. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14. Geschillen

 1. Alle geschillen tussen Stipendi en Opdrachtgever die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door
  middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Amsterdam.
 2. Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door Opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van Opdrachtgever.

15. Slotbepaling

 1. Stipendi is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden voorden vooraf schriftelijk gedeeld met Opdrachtgever.  Opdrachtgever heeft in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voor zover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te annuleren binnen 14 kalanderdagen na deze wijziging. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stipendi.

Stipendi
KvK 74224654
Datum Algemene voorwaarden: 23-10-2020